ചിരിമാ നിരൂപണം


 മലയാളത്തിലിറങ്ങുന്ന പുതിയ ചലച്ചിത്രങ്ങളെ ഹാസ്യാത്മകമായി  നിരൂപണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്ത പരീക്ഷണം
Share this post :
 
Copyright © 2015. Chiri - All Rights Reserved
Website Designed and Developed by Creating Website
Disclaimer